×

Regulamin kart podarunkowych w
TROP centrum myślistwa i strzelectwa

I.   DEFINICJE

1) Regulamin określa zasady sprzedaży kart podarunkowych, ich funkcjonowania oraz realizacji w Salonie Sprzedaży lub sklepie internetowym Sklep-mysliwski.com należącym do Smugowski Hubert "TROP"

 

2) Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

a. Wydawcy, należy przez to rozumieć Smugowski Hubert "TROP", z siedzibą przy ul. Opolska 145C, 52-013 Wrocław.

b. Salonie Sprzedaży, należy przez to rozumieć stacjonarny salon sprzedaży Smugowski Hubert "TROP", który mieści się pod adresem  ul. Opolska 145C, 52-013 Wrocław.

c. Sklep internetowy, należy przez to rozumieć sklep dostępny pod adresem www.sklep-mysliwski.com.

d. Karcie Podarunkowej, należy przez to rozumieć kartę na okaziciela zawierająca kod rabatowy, którego wartość jest równa wartości nominalnej na niej wydrukowanej, uprawniająca Użytkownika do jego realizacji i odebrania rabatu na zakup o określonej wysokości w Salonie sprzedaży lub sklepie internetowym Wydawcy.

e. Użytkowniku, należy przez to rozumieć posiadacza Karty Podarunkowej.

f. Kodzie Rabatowym, należy przez to rozumieć unikalny kod zapisany na Karcie Podarunkowej, który jest konieczny do uzyskania rabatu.

II.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Wydawca umożliwia dokonywanie zakupów swoich Produktów w Salonie Sprzedaży i sklepie internetowym za pomocą Kart Podarunkowych.

2) Środki z Karty Podarunkowej można wykorzystać w Salonie Sprzedaży oraz w sklepie internetowym sklep-mysliwski.com

3) Użytkownik jest uprawniony po wydaniu Karty Podarunkowej do nabycia Produktów z asortymentu TROP w okresie ważności Karty Podarunkowej do wysokości wartości nabytej Karty Podarunkowej.

4) Karta Podarunkowa w żadnym przypadku nie może zostać wymieniona na środki pieniężne (w żadnej formie) w całości, ani w części.

5) Karta podarunkowa zakupiona w Salonie Sprzedaży nie podlega zwrotowi, zgodnie z regulaminem Salonu Sprzedaży Smugowski Hubert "TROP"

6) Karta podarunkowa zakupiona za pośrednictwem sklepu internetowego sklep-mysliwski.com podlega zwrotowi na zasadach określonych w regulaminie sklepu internetowegoSmugowski Hubert "TROP", przy czym zwrot jest możliwy jedynie wówczas, gdy kod widniejący na karcie podarunkowej nie został wykorzystany w procesie zakupowym.

7) Regulamin zwrotu towarów zakupionych na odległość jest dostępny na stronie internetowej REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "TROP"

8) Zwrot środków, za towary zwrócone zgodnie z Regulaminem sklepu internetowego następuje w sposób tożsamy z formą płatności przy ich zakupie.

9) Karta Podarunkowa jest kartą na okaziciela w przypadku realizacji w Salonie Sprzedaży.

10) Nabywcy lub Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty z jakiegokolwiek powodu lub zniszczenia Karty Podarunkowej. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich przekazaniu Nabywcy.

11) Karta Podarunkowa jest ważna przez okres minimum 6 miesięcy od momentu jej zakupu. Data ważności jest określona na Karcie Podarunkowej.

12) Po upływie tego okresu Karta podarunkowa traci ważność, a Nabywca lub Użytkownik nie mają prawa do zwrotu środków pieniężnych.

III.   ZAKUP KARTY PODARUNKOWEJ

1) Wydawca umożliwia zakup Kart Podarunkowych w Salonie Sprzedaży i w sklepie internetowym sklep-mysliwski.com

2) Nabywca dokonując zakupu karty przekazuje Wydawcy środki pieniężne w kwocie odpowiadającej wartości Karty Podarunkowej.

3) Nabywca dokonując zakupu Karty Podarunkowej w Salonie Sprzedaży otrzymuje drukowaną kartę podarunkową w momencie zakupu.

4) W przypadku zakupu Karty Podarunkowej za pomocą strony internetowej sklep-mysliwski.com po złożeniu i opłaceniu zamówienia Nabywca otrzyma Kartę Podarunkową w formie pdf na wskazany adres e-mailowy do 72 h po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Wydawcy.

IV.   REALIZACJA KARTY PODARUNKOWEJ

1) Wydawca przyjmuje do realizacji w Salonie Sprzedaży oraz na stronie internetowej Karty Podarunkowe wyłącznie z ważnym kodem.

2) Realizacja w Salonie Sprzedaży odbywa się poprzez przekazanie Karty Podarunkowej sprzedawcy, natomiast na stronie internetowej poprzez wpisanie kodu rabatowego po umieszczeniu Produktów w koszyku.

3) Realizacja Karty Podarunkowej oznacza udzielenie rabatu na zakup Produktów z koszyka w wysokości kwoty nominalnej umieszczonej na karcie. Produkty wydawane są w cenie pomniejszonej o kwotę rabatu wynikającego z realizacji Karty Podarunkowej, jednak kwota na dokumencie sprzedaży nie może być mniejsza niż 1 zł (jeden złoty).

4) W przypadku zakupu kilku Produktów Cena należna Wydawcy za Produkty w takiej sytuacji zostanie pomniejszona o wartość Karty podarunkowej proporcjonalnie w stosunku do każdej pozycji z dokumentu sprzedaży.

5) Przy realizacji Karty Podarunkowej podczas zakupu Produktu, Nabywcy lub Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty (różnicy), gdy wartość nabywanego towaru jest niższa niż aktualna wartość nominalna.

6) Karta Podarunkowa nie łączy się z innymi kuponami rabatowymi.

7) Karta Podarunkowa nie może być realizowana częściowo.

8) Karty Podarunkowej nie można użyć do nabycia kolejnej Karty Podarunkowej.

9) Nabywca lub Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny dopłacając gotówką lub za pomocą karty płatniczej w sytuacji, gdy wartość nabywanego towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna posiadanej Karty Podarunkowej.

10) Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie kodu rabatowego zapisanego na karcie.

Loading...